Inkoopvoorwaarden

Inkoopvoorwaarden – DIRECTTRANSPORT.NL

Artikel 1. Definities
1.1. In deze inkoopvoorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. DIRECTTRANSPORT.NL: de gebruiker van deze inkoopvoorwaarden: De Direct Groep handelend onder de naam “DIRECTTRANSPORT.NL”, gevestigd aan Westvlietweg 61 G te Den Haag, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 77311671;
b. vervoerder: de vervoerder die in opdracht van DIRECTTRANSPORT.NL en ten behoeve van een opdrachtgever een zaak vervoert en eventueel opslaat;
c. overeenkomst: iedere overeenkomst tussen DIRECTTRANSPORT.NL en de vervoerder;
d. zaak: de zaak of zaken waarop de overeenkomst betrekking heeft;
e. opdrachtgever: de opdrachtgever die aan DIRECTTRANSPORT.NL de opdracht heeft verleend tot het doen vervoeren van een zaak;
f. ophaallocatie: de locatie waar de zaak opgehaald dient te worden;
g. afleverlocatie: de locatie waar de zaak afgeleverd dient te worden.
1.2. Tenzij uit de context anders blijkt, verwijzen gedefinieerde begrippen in het enkelvoud tevens naar het meervoud en vice versa.

Artikel 2. Algemeen
2.1. Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de vervoerder en DIRECTTRANSPORT.NL.
2.2. Van deze inkoopvoorwaarden afwijkende voorwaarden of bedingen gelden slechts in zoverre deze nadrukkelijk en schriftelijk of via de e-mail door DIRECTTRANSPORT.NL zijn aanvaard.
2.3. Indien een of meerdere bepalingen in deze inkoopvoorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze inkoopvoorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door DIRECTTRANSPORT.NL vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.4. Indien DIRECTTRANSPORT.NL niet steeds strikte naleving van deze inkoopvoorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat DIRECTTRANSPORT.NL in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze inkoopvoorwaarden te verlangen.
2.5. Op de overeenkomst zijn aanvullend de Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC 2002) van toepassing, zie https://www.sva.nl/files/bva_sva/downloads/2019-12/6010%20Algemene%20Vervoerscondities%20-%20A4%20web%20%281%29.pdf.
2.6. DIRECTTRANSPORT.NL heeft het recht deze inkoopvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. De vervoerder wordt via de e-mail van de gewijzigde inkoopvoorwaarden in kennis gesteld en van de datum van inwerkingtreding.

Artikel 3. Positie van DIRECTTRANSPORT.NL
3.1. DIRECTTRANSPORT.NL beheert de website directtransport.nl waarop opdrachten van zijn opdrachtgevers binnenkomen voor het doen vervoeren van zaken. Deze opdrachten aanvaardt DIRECTTRANSPORT.NL als expediteur.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst
4.1. Onverwijld nadat DIRECTTRANSPORT.NL een opdracht van een opdrachtgever heeft ontvangen waarvoor DIRECTTRANSPORT.NL de vervoerder wenst in te schakelen, stelt DIRECTTRANSPORT.NL de vervoerder daarvan op de hoogte via de e-mail of op een andere digitale wijze. Hierbij vermeldt DIRECTTRANSPORT.NL de gegevens van de opdrachtgever, het tijdvlak waarin de zaak opgehaald dient te worden, de ophaallocatie, het tijdvlak waarin de zaak afgeleverd dient te worden, de afleverlocatie, een omschrijving van de zaak, de eventuele overige wensen van de opdrachtgever ten aanzien van het vervoer en de netto prijs die de vervoerder ontvangt voor het verzorgen van het vervoer. Gaat de vervoerder hiermee akkoord, dan komt de overeenkomst tot stand en verbindt de vervoerder zich tot het vervoeren van de zaak.
4.2. De vervoerder dient binnen [aantal] uur aan DIRECTTRANSPORT.NL kenbaar te maken of hij de opdracht aanvaardt. Na het verstrijken van deze termijn gaat DIRECTTRANSPORT.NL op zoek naar een andere vervoerder die de opdracht kan uitvoeren.

Artikel 5. Annulering door DIRECTTRANSPORT.NL

5.1. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert, dan stelt DIRECTTRANSPORT.NL de vervoerder daarvan zo spoedig mogelijk in kennis. Heeft de opdrachtgever de opdracht 48 uur of korter voor de overeengekomen dag van het vervoer geannuleerd, dan heeft de vervoerder recht op de netto overeengekomen prijs voor het vervoer.
5.2. Is de opdracht door de opdrachtgever langer dan 48 uur voor de overeengekomen dag van het vervoer geannuleerd, dan is de annulering kosteloos en heeft de vervoerder geen recht op annuleringskosten.

Artikel 6. Annulering door de vervoerder
6.1. Indien de vervoerder de overeenkomst [periode] of korter voor de overeengekomen dag van het vervoer annuleert, dan brengt DIRECTTRANSPORT.NL aan de vervoerder een boete in rekening van 75% van de overeengekomen netto prijs voor het vervoer ter compensatie voor het spoed transport dat DIRECTTRANSPORT.NL dient te verzorgen ten behoeve van de opdrachtgever.

Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst
7.1. Onder de overeenkomst worden mede verstaan alle werkzaamheden die naar de aard van de opdracht tot de opdracht behoren, hetgeen geen enkele aanspraak op bijbetaling geeft.
7.2. De vervoerder is verplicht het vervoer naar de bepalingen van de wet en de overeenkomst te verzorgen.
7.3. Indien de ophaallocatie niet voldoet aan de omschrijving die de opdrachtgever heeft gegeven over de ophaallocatie, dan heeft de vervoerder het recht de zaak te weigeren voor transport. In een dergelijk geval blijft de netto prijs voor het vervoer aan de vervoerder verschuldigd.
7.4. Indien de afleverlocatie niet voldoet aan de omschrijving die de opdrachtgever heeft gegeven over de afleverlocatie, dan heeft de vervoerder het recht de zaak te plaatsen voor risico van de opdrachtgever zo dicht mogelijk bij de afleverlocatie. In een dergelijk geval blijft de netto prijs voor het vervoer aan de vervoerder verschuldigd.
7.5. Indien de situatie omschreven in artikel 7.3 of in artikel 7.4 van toepassing is, dan dient de vervoerder DIRECTTRANSPORT.NL en de opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

Artikel 8. Verplichtingen van de vervoerder
8.1. Indien de vervoerder redelijkerwijs kan voorzien dat hij niet in staat zal zijn, zijn verplichtingen jegens DIRECTTRANSPORT.NL tijdig na te komen, dan is hij verplicht DIRECTTRANSPORT.NL hiervan onder vermelding van de redenen per omgaande op de hoogte te stellen
8.2. De vervoerder vrijwaart DIRECTTRANSPORT.NL tegen alle financiële gevolgen van aanspraken van derden, waaronder de opdrachtgever, in enig verband staande met de uitvoering van zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.
8.3. De vervoerder verklaart gedurende de overeenkomst te beschikken over een geldige Eurovergunning van NIWO.
8.4. Indien zich wijzigingen voordoen in de gegevens, vergunningen, verklaringen e.d. van de vervoerder, dan dient de vervoerder DIRECTTRANSPORT.NL daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.
8.5. De vervoerder is gehouden DIRECTTRANSPORT.NL onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
8.6. De vervoerder haalt de zaak op bij de ophaallocatie binnen het overeengekomen tijdvlak en levert de zaak af op de afleverlocatie binnen het overeengekomen tijdvlak onbeschadigd en in de staat waarin hij de zaak bij de ophaallocatie heeft opgehaald.
8.7. Indien het voor het correct uitvoeren van de overeenkomst noodzakelijk is dat extra werkzaamheden door de vervoerder worden uitgevoerd, dan dient de vervoerder de opdrachtgever daarvan in kennis te stellen en dient de vervoerder met DIRECTTRANSPORT.NL telefonisch overleg te plegen. Indien DIRECTTRANSPORT.NL zijn akkoord heeft gegeven op de extra werkzaamheden, dan worden de extra kosten die voortvloeien uit de extra werkzaamheden aan de vervoerder vergoed.
8.8. Indien de vervoerder het vermoeden heeft dat de door de opdrachtgever gewenste wijze van vervoer schade kan toebrengen aan de zaak, de ophaallocatie en/of de afleverlocatie, dan dient de vervoerder de opdrachtgever daarvan in kennis te stellen en voordat het vervoer wordt voortgezet dient de opdrachtgever (digitaal) ervoor te tekenen dat het vervolg van het vervoer volledig voor risico van de opdrachtgever is. Nadat de opdrachtgever hiervoor getekend heeft, dient de vervoerder het vervoer te vervolgen. Tekent de opdrachtgever hier niet voor, dan dient de vervoerder het vervoer te beëindigen en de zaak te plaatsen op de dichtstbijzijnde locatie.
8.9. Indien de volgende zaken door een opdrachtgever aangeboden worden voor vervoer, dan dienen deze zaken door de vervoerder geweigerd te worden:
a. Zaken met een volume van meer dan 18 m³;
b. Zaken die (kunnen) bederven, zoals vers voedsel;
c. Levende zaken (planten en dieren);
d. Zaken die gevaarlijk (kunnen) zijn, zoals explosieve en brandgevaarlijke zaken;
e. Illegale zaken, zoals, maar zeker niet beperkt tot, drugs, wapens en kinderporno;
f. Meer dan 20 zaken.
8.10. Indien artikel 8.9 van toepassing is, dan dient de vervoerder DIRECTTRANSPORT.NL daarvan in kennis te stellen.
8.11. Tijdens het vervoer dient de vervoerder de zaak niet te vervoeren en/of op te slaan in een land buiten de Europese Unie.
8.12. De vervoerder dient ervoor zorg te dragen dat voor ontvangst van de zaak getekend wordt. Indien niet voor ontvangst wordt getekend, dan heeft de vervoerder het recht de zaak weer mee terug te nemen. Alle extra kosten die daaruit voortvloeien, waaronder vervoerskosten en opslagkosten, worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht en worden nadat DIRECTTRANSPORT.NL deze kosten van de opdrachtgever heeft ontvangen aan de vervoerder vergoed. Laat de vervoerder niet tekenen voor ontvangst van de zaak en neemt hij de zaak niet mee terug, dan is dat volledig risico van de vervoerder.
8.13. Het is de vervoerder niet toegestaan de opdrachtgever te benaderen voor het direct, zonder tussenkomst van DIRECTTRANSPORT.NL, aangaan van een overeenkomst met de opdrachtgever, zoals het verstrekken van (digitale) visitekaartjes aan de opdrachtgever.

Artikel 9. Ophalen/afleveren buiten het tijdvlak
9.1. Indien de vervoerder weet of het vermoeden heeft dat hij de zaak niet binnen het afgesproken tijdvlak kan ophalen en/of afleveren, dan dient de vervoerder dat direct aan DIRECTTRANSPORT.NL en aan de opdrachtgever te melden en dient de vervoerder met de opdrachtgever een nieuwe afspraak te maken voor het ophalen en/of afleveren.
9.2. Indien DIRECTTRANSPORT.NL een vergoeding aan de opdrachtgever dient te restitueren omdat de vervoerder de zaak niet heeft opgehaald en/of heeft afgeleverd binnen het overeengekomen tijdvlak, dan wordt deze vergoeding in mindering gebracht op de netto overeengekomen prijs voor het vervoer.

Artikel 10. Zelfstandig ondernemerschap
10.1. De vervoerder verklaart de overeenkomst uit te voeren in de zelfstandige uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf. De vervoerder dient als zelfstandige ondernemer ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel en dient te beschikken over een BTW-nummer.
10.2. Op grond van het in het vorige lid bepaalde zal DIRECTTRANSPORT.NL geen loonheffingen en premies voor de werknemersverzekeringen inhouden op de vergoedingen voor het vervoer en afdragen.
10.3. De vervoerder is zelfstandig verantwoordelijk om voldoende opdrachten bij verschillende opdrachtgevers te acquireren zodat de vervoerder blijft voldoen aan de vereisten voor het zelfstandig ondernemerschap.
10.4. De vervoerder erkent aansprakelijk te zijn voor vorderingen van fiscale en/of sociale verzekeringsautoriteiten ter zake van loonbelastingen en de premie volksverzekering en opgelegde boetes en rente in verband met of voortvloeiende uit het standpunt van deze autoriteiten dat, anders dan het uitdrukkelijke standpunt en de bedoeling van partijen, de vervoerder in (fictieve) dienstbetrekking zou staan tot DIRECTTRANSPORT.NL en vrijwaart DIRECTTRANSPORT.NL ter zake.
10.5. Indien derden, waaronder de Belastingdienst, zich (in de toekomst) op het standpunt mochten stellen dat er geen sprake is van zelfstandig ondernemerschap aan de kant van de vervoerder, dan verplichten partijen zich de tussen hen bestaande relatie zodanig te wijzigen en de noodzakelijke maatregelen te nemen zodat de betreffende derden van mening zijn dat er sprake is van zelfstandig ondernemerschap.

Artikel 11. Facturatie en betaling
11.1. In opdracht van de vervoerder past DIRECTTRANSPORT.NL reversed billing toe.
11.2. Na de voltooiing van de overeenkomst wordt door DIRECTTRANSPORT.NL de factuur opgemaakt en via de e-mail gestuurd naar de vervoerder. Om te voldoen aan de eisen van de Belastingdienst wordt op de factuur vermeld “factuur uitgereikt door afnemer”. De factuur voldoet aan de wettelijke eisen. De factuur is niet opgemaakt op het briefpapier of in de huisstijl van DIRECTTRANSPORT.NL en DIRECTTRANSPORT.NL past voor iedere vervoerder een eigen factuurnummerreeks toe.
11.3. DIRECTTRANSPORT.NL betaalt de factuur binnen [aantal] dagen na de factuurdatum.
11.4. Betaling van de factuur ontslaat de vervoerder niet van enige garantie en/of aansprakelijkheid, zoals deze voortvloeien uit de wet, de overeenkomst en deze inkoopvoorwaarden. De betaling van een factuur door DIRECTTRANSPORT.NL houdt op geen enkele wijze afstand van rechten in.
11.5. DIRECTTRANSPORT.NL is gerechtigd vorderingen op de vervoerder te verrekenen met het aan de vervoerder verschuldigde, ongeacht of de vorderingen opeisbaar zijn.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
12.1. DIRECTTRANSPORT.NL is niet aansprakelijk indien de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt onjuist en/of onvolledig is.
12.2. DIRECTTRANSPORT.NL is niet aansprakelijk voor het handelen en/of nalaten van de opdrachtgever en/of indien de opdrachtgever een schadeclaim indient bij de vervoerder i.v.m. transport-, opslag-, en/of vertragingsschade. Op verzoek kan DIRECTTRANSPORT.NL bemiddelen bij een conflict tussen de opdrachtgever en de vervoerder. DIRECTTRANSPORT.NL kan nimmer tot een dergelijke bemiddeling verplicht worden. De vervoerder is jegens de opdrachtgever aansprakelijk zoals volgt uit de wet- en regelgeving en de AVC 2002.
12.3. Het uitvoeren van de overeenkomst is geheel voor eigen risico.
12.4. De vervoerder is, voor zover dwingendrechtelijke wetsbepalingen zich hiertegen niet verzetten, aansprakelijk voor alle schade, die direct of indirect het gevolg is van het niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van een verplichting uit de overeenkomst, deze inkoopvoorwaarden of enig andere contractuele of niet-contractuele verplichting jegens DIRECTTRANSPORT.NL.
12.5. De vervoerder dient alle schade aan DIRECTTRANSPORT.NL te vergoeden die DIRECTTRANSPORT.NL lijdt doordat de vervoerder in strijd heeft gehandeld met de wet, voorschriften, verordeningen en instructies die zijn gegeven door DIRECTTRANSPORT.NL.
12.6. Indien DIRECTTRANSPORT.NL is uitgegaan van door de vervoerder verkeerde en/of onvolledige informatie, dan is de vervoerder aansprakelijk voor alle schade die DIRECTTRANSPORT.NL daardoor lijdt.
12.7. De vervoerder is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zaken, bedrijven of personen die hij voor de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld. De vervoerder is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor de door hem gebruikte materialen. Deze materialen dienen te voldoen aan alle wettelijke voorschriften waaronder veiligheidswetgeving en milieuwetgeving.
12.8. Onder schade wordt in het kader van dit artikel o.a. verstaan: de schade die DIRECTTRANSPORT.NL gehouden is aan opdrachtgevers en/of derden te vergoeden, gederfde omzet, vertragingsschade, bedrijfsstoring, gemiste besparingen, reputatieschade en opgelegde boetes.
12.9. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten van DIRECTTRANSPORT.NL als gevolg van de niet-nakoming door de vervoerder komen ten laste van de vervoerder.
12.10. DIRECTTRANSPORT.NL heeft het recht van de vervoerder te verlangen een verzekering af te sluiten ter afdekking van de risico’s. De vervoerder heeft op eerste verzoek van DIRECTTRANSPORT.NL de plicht inzage in de daartoe strekkende polis te geven.

Artikel 13. Gehele of gedeeltelijke ontbinding
13.1. In de in de wet genoemde gevallen, alsmede indien de vervoerder niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan een of meer verplich¬tingen, die voor hem voortvloeien uit de overeenkomst, waaronder begrepen de bepalingen van deze inkoopvoorwaarden, dan wel indien het aan ernstige twijfel on¬derhe¬vig is of de vervoerder in staat is aan zijn contractuele verplich¬tingen jegens DIRECTTRANSPORT.NL te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of gehele of gedeeltelijke stillegging, liquidatie of overdracht van het bedrijf van de vervoerder, waaron¬der begrepen de overdracht c.q. verpanding van een belangrijk deel van zijn vor¬deringen, heeft DIRECTTRANSPORT.NL het recht de overeenkomst geheel of ten dele middels een schriftelijke of elektronische verklaring te ontbinden, zulks zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd zijn verder toekomende rechten.
13.2. In geval van ontbinding zal DIRECTTRANSPORT.NL alle schade op de vervoerder verhalen die hij door de ontbinding heeft geleden. Onder schade wordt mede verstaan de extra kosten dan wel de meerprijs die DIRECTTRANSPORT.NL moet maken dan wel betalen voor het inschakelen van een andere partij.

Artikel 14. Verjaring
14.1. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de vervoerder uit welken hoofde ook jegens DIRECTTRANSPORT.NL vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de vervoerder deze rechten en/of bevoegdheden jegens DIRECTTRANSPORT.NL kan aanwenden.

Artikel 15. Geheimhouding
15.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
15.2. Indien de vervoerder een fout heeft gemaakt en de opdrachtgever wenst de vervoerder daarvoor aansprakelijk te stellen, dan verstrekt DIRECTTRANSPORT.NL de opdrachtgever alle informatie over de vervoerder die benodigd is voor de schadeclaim. Dergelijke informatie valt niet onder de geheimhoudingsplicht genoemd in dit artikel.
15.3. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak DIRECTTRANSPORT.NL gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en DIRECTTRANSPORT.NL zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is DIRECTTRANSPORT.NL niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 16. Persoonsgegevens
16.1. DIRECTTRANSPORT.NL verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kan de vervoerder het privacy beleid van DIRECTTRANSPORT.NL raadplegen, zie [link naar privacy beleid op de website].

Artikel 17. Intellectuele eigendomsrechten
17.1. Elk intellectueel eigendomsrecht, waaronder auteursrecht, met betrekking tot de website, de programmatuur, foto’s, afbeeldingen, tekeningen, teksten, merken, handelsnamen, huisstijl en logo’s en waar het door DIRECTTRANSPORT.NL aan de vervoerder verstrekte gegevens betreft, verblijft bij DIRECTTRANSPORT.NL of bij zijn licentiegever(s). De vervoerder dient de intellectuele eigendomsrechten van DIRECTTRANSPORT.NL en van zijn licentiegevers te allen tijde te respecteren.

Artikel 18. Bevoegde rechter en toepasselijk recht
18.1. De rechter in het arrondissement waar DIRECTTRANSPORT.NL gevestigd is, is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.
18.2. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij DIRECTTRANSPORT.NL partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar gevestigd is.